نام درس: ریاضی                   پایه: سوم دبستان                      موضوع: تقسیم با باقی مانده

سال تحصیلی: 90-91                 تعداد دانش آموزان: 21 نفر                 مدت اجرا: 45 دقیقه

آموزشگاه: ***                             كلاس: ***                          صفحات: 173-172

  • هدف كلی:    دانش آموزان در این درس با تقسیم با باقی مانده آشنا می شوند.
  • اهداف جزیی؛      دانش آموزان در این درس: با باقی مانده تقسیم آشنا می شوند. (شناختی)

               به مراحل محاسبه تقسیم با باقی مانده مساحت دایره علاقه نشان می دهند. (عاطفی)

                                                         با خارج قسمت آشنا می شوند. (شناختی)

  • اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس:

              تفاوت بین خارج قسمت و باقی مانده را توضیح دهند. (شناختی- درك و فهم)

              بتوانند مراحل یك تقسیم با باقی مانده را به درستی انجام دهند. (شناختی- كاربرد.)

              در فعالیت های فردی و گروهی با اشتیاق شركت می كند. (عاطفی- واكنش)

  • رفتار ورودی؛ دانش آموزان قبل از تدریس:

              می توانند عمل ضرب بین دو عدد را انجام دهند.

               قادر به حل كردن تقسیم های بدون باقی مانده هستند.

  • آزمون رفتار ورودی؛ (ارزشیابی تشخیصی):

 ضرب بین اعدا زیر را به درستی انجام می دهند؟   =3*7         =8*9          =9*4     و ...          تقسیم های زیر را بدرستی حل كنند؟    =7/28          =8/58          =5/45     و...

  • فعالیتهای قبل از تدریس؛ (مرحله آغازین تدریس):

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* به كلاس وارد می شوم و از فراگیران احوالپرسی می كنم.

دانش آموزان پاسخ می دهند.

------

15 دقیقه

* حضور و غیاب از دفتر كلاسی

اعلام حضور می نمایند. غاییبین جلسه قبل دلیل غیبت خود را بیان می كنند.

دفتر كلاسی


*سوالات ارزشیابی تشخیصی را به صورت شفاهی/روی تابلوی كلاس انجام می دهم.

دانش آموزان به صورت داوطلب یا انتخابی پرسش ها را پاسخ می گویند.

تخته و گچ


  •  
  • فعالیتهای حین تدریس؛ (مرحله میانی تدریس):

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* دانش آموزان را در گروههای 4 تایی گروه بندی می كنم.

* در مرحله مجسم، به هر گروه 20 عد نی می دهم.

* از دانش آموزان می خواهم نی ها را در دسته های 6تایی دسته بندی كنند. (بر نحوه كار گروهها نظارت می كنم.)

* از  دانش آموزان می پرسم چند دسته 6 تایی داریم، چند تا باقی ماند؟

روی تخته می نویسم:

20 برابر است با؛3 تادسته 6 تایی و 2

دانش آموزان با همكاری نی ها را دست بندی می كنند.

3 دسته 6 تایی

2 تا نی باقی مانده است.

نی

20 دقیقه

* در مرحله نیمه مجسم، از یكی از دانش آموزان می خواهم با گچ 7 تا ستاره بكشد و آنها را 3 تا 3 تا جدا كند. (در دسته های 3 تایی دسته بندی كند.) بقیه دانش آموزان نیز همین تمرین را در دفتر خود یادداشت می كنند.

تمرین محوله را بدرستی انجام می دهند.

گچ، تخته، دفتر ریاضی دانش آموزان


* در آخر می نویسم:

7 برابر است با؛ 2 تا دسته 3 تایی و 1
 

 

 

  • فعالیتهای پس از تدریس؛ (مرحله پایانی تدریس):

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* با دادن سوال هایی به شكل زیر

=8/34       =5/28      و ...

دانش آموزان به صورت انتخاب معلم به پرسش ها پاسخ می دهند.

تمرین های معلم ساخته

10 دقیقه

ارزشیابی پایانی را به انجام می رسانم
* تعیین تكلیف؛

1- روی یك مقوای A4 25 تا ستاره بكشید و ستاره ها را در دسته ها 4، 5، 6و7 تایی دسته بندی كنید. (تمرین گروهی)

2- تمرین های كتاب درسی را در خانه حل می كنند. (فردی)

تكالیف خود را یادداشت می كنند.

نمونه كار آماده شده برای تمرین شماره 1


+ نوشته شده در  ساعت ۱۴:۹ بعد از ظهر  توسط گیتی توکلی  |