1024x768

به نام خدا

موضوع : نقدوبرسی کتاب بخوانیم وبنویسیم

مقدمه

کتاب فارسی ازکتاب های اساسی دوره ابتدایی است که باید ایفا گر  نقش ها وفعالیت های گوناگون برای تحقق زبان آموزی ،ارزش و نگرشی، نگارشی، املایی ،ادبی ومهارت های زندگی باشددر این کتاب از نکات اصولی رعایت شده که عبارتندازسرمشق ،مهارت عملی، نکات زبانی ،مطالعه ی مستمر،به پرورش حافظه ی سمعی وبصری، از ساده به مشکل خوانانویسی وغیره همه ی تصویرها، طراحی ها، متن هاو تمرین ها همه به هم پیوسته هستندکه دانش آموزرابه بهتر زیستن می خواند.

دراین کتاب نقش ارتباطی، عاطفی هنری ،اندیشه و فکر کردن در دانش آموزراتقویت می کند حجم قابل توجهی از این کتاب یادگیری توسط مهارت گوش دادن است ومهارت صحبت کردن که بایدمادانش آموزان راتشویق کنیم که در باره ی مسائل مختلف نظر بدهند وهنگام صحبت کردن سعی کنندکه از حرکات دست به طور مناسب استفاده کند تا این که منظور خود رابتواند بهتر به دوستانشان تفهیم   کند ونیز مهارت خواندن که دانش آموز بتواند بلند بخواند و ضوابط مربوط به بلند خوانی وصامت خوانی را رعایت کندمثلابالحن وآهنگ متناسب بامتن درس بتواند خوب بخواند و هیچ گونه کاستی ونقصی در کتاب بخوانیم نمی بینیم.

در ابتدای دوره ی دبستان که هدف اصلی آن آموزش خواندن ونوشتن  پایه است هدف ما از جمله نویسی ایجاد توانایی اولیه نوشتن فعال در دانش آموزان است پس از آموختن نوشتن غیر فعال ونیمه فعال است که همان رونویسی و املا ست که به مرحله ی خلاق می رسیم در این مرحله است که درس  جمله سازی بادرس انشا ادامه می یابد و دانش آموزان یاد می گیرند که پیام های خود را به صورت فرایند سخن نوشتاری به مخاطب فرضی یا واقعی ارئه کنند جمله سازی در واقع مقدمه ای است برای آماده سازی دانش آموز ان در درس انشا دانش آموزان درجمله سازی می توانند تجربیات وخلاقیت نوشتاری راکسب کنندباانواع جمله های خبری پرسشی وتعجبی آشنا می شونددر نوشتن جمله دواصل مهم است 1- پیام جمله 2-ساخت نحوی جمله

 وبرای رسیدن به مهارت انشانویسی ابتدابایدتمرین به صورت شفاهی ودوباره سازی انجام گیردوچون انشا نویسی جز   برنامه پایه ی سوم  است باید به روش های خلاق بدیع و ابتکاری باشد که باعث نشاط و انگیزی دانش آموز می شود  بیشتر کار شود .

ویژگی های هر درسی در کتاب بخوانیم وبنویسیم به دو گروه تقسیم شده است که گروه اول شامل خواندن است که عبارتند ازتلفظ صحیح، روان خوانی ،خواندن کلمه های مرکب ،رعایت نشانه هاوطبیعی خواندن کلمه ها وگروه دوم درک مفهوم درس است که عبارتند از معنی کلمه ها ،شناخت مخالف  وهم معنی ها است وکتاب بنویسیم نیزشامل سخن گفتن، گوش دادن ،خواندن ،تصاویر، زیبا نوشتن، وخلاق  وشش ویژگی مهم بنویسیم  که شامل 1-خلاصه نویسی 2- 3-تخلیصی 4-قصه نویسی 5-گزارش نویسی 6- نامه نگاری و انشا تخیلی که دانش آموزبتواند هر موضوعی رابه راحتی بنویسدودرنوشتن املا نکات زیادی است که بایدمطمئن باشیم  که دانش آموزان رعایت می کنند 1- شناختن حروف الفبا وآشنایی با شکل صداها2- نکات املایی را رعایت می کند3- صداها را خوب می شنود وتشخیص می دهد4- درست می نویسد واین که بایدبدانیم که مهارت املا نویسی به معنی صحیح نویسی حروف کلمات وجمله هایی است که می شنویم وبرای صحیح نویسی کلمه لازم است که کلمات را خوب بشنویم وآن رادرک کنیم و بعد  در ذهن خود مجسم کنیم وبنویسیم عمده اشکالات املایی  شامل ضعف در شنوایی ،ضعف دردیداری ،قرینه نویسی ،وارونه نویسی ونارسانا نویسی که عدم دقت دآنش اموز و اشکالات املایی می شود .

نتیجه گیری

ماباید بدانیم که آموزش املا منحصر به ساعات املا نیست به همه ی ساعات است چون املا آموختنی است وبرای رفع اشکالات املا راه حل هایی است که عبارتند1- رونویسی 2- پیداکردن حروف تعیین شده  3-  جمله سازی 4- انشا نویسی 5-تصویرنویسی6-روخوانی

وامید آن که همکاران عزیز باهمکاری اولیا دانش آموزان بتوانند اشکالات دانش آموزان را بر طرف کنند

+ نوشته شده در  ساعت ۱۴:۶ بعد از ظهر  توسط گیتی توکلی  |